mashtaka
76

(Do3a2 SmS) lamsit 7anan : ahlan wa sahlan bikom fi a7la dardacha sawtiya 3arabiya maghribiya lamst 7anan bi 7odorimo achra9at anwar al maw9i3e natamana lakom 9ada2 ajmal wa arwa3e aw9ate ma3ana you are welcome @lll to lamsit 7anan the best boice chat arabic